T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kuşadası Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kuşadası Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 08/03/2018

        Birimimizde 1 hasta hakları birim sorumlusu görev yapmaktadır. Amacımız hastanemizde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesidir.

 

HASTA HAKLARI NELERDİR?

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

2) Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

3) Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

4) Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

5) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.

6) Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

7) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

8) Rıza ve izin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

9) Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

10) Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

11) Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

12) Saygınlık görmesi:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

13) Rahatlık:

Her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

14) Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.

15) Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.

16) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

17) Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.

Hastanın Uyması Gereken Kurallar

Madde 42/A
Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

 
İletişim

Bakanlığımız http://www.saglik.gov.tr/ adresine

Alo 184 Sabim Hattına başvurabilirsiniz.